Tips #237 - De Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Wat is een bedrijfsgeheim?

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Daarmee worden bedrijfsgeheimen voor het eerst ook wettelijk beschermd. In de Wbb is vastgelegd wat er onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan en hoe u tegen inbreuken kunt optreden.

Een bedrijfsgeheim kan zich richten op formules of recepten, werkprocessen, technische kennis of software, maar ook op concepten, een strategie, onderzoeksgegevens of een klantenbestand. De Wbb definieert een bedrijfsgeheim als informatie:

 • die geheim is in die zin dat zij niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is voor de personen die zich met dit soort informatie bezig houden;
 • die handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en 
 • waarbij redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden.

Alleen als aan al deze drie voorwaarden is voldaan kunt u zich beroepen op de Wbb.

Hoe kunt u inbreuken voorkomen?

Als u bedrijfsgeheimen heeft moet u dus redelijke maatregelen nemen om de informatie geheim te houden. Dit kunnen zowel technische als contractuele maatregelen zijn. Denkt u daarbij aan:

 • Fysieke beveiliging van uw bedrijf en informatie, door middel van een alarm, bewakingscamera’s, toegangsprotocollen en een kluis.
 • Digitale beveiliging van uw informatie met wachtwoorden, encryptie, beveiligingssoftware of een digitale kluis.
 • Concurrentiebedingen, geheimhoudingsclausules en intellectueel eigendomsbedingen in uw arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken.
 • Geheimhoudingsclausules in de overeenkomsten met uw zakenpartners.

Worden uw bedrijfsgeheimen bekend omdat u geen of onvoldoende redelijke maatregelen had genomen? Dan kunt u geen beroep doen op de Wbb.

Wat kunt u doen tegen inbreuken?

Er is sprake van een inbreuk op uw bedrijfsgeheim als iemand het bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar heeft gemaakt. Op grond van de Wbb kunt u de rechter dan vragen:

 • te verbieden dat de ander uw bedrijfsgeheim openbaar maakt;
 • te verbieden dat de ander inbreukmakende producten produceert of op de markt brengt;
 • beslag te mogen leggen op inbreukmakende producten;
 • inbreukmakende producten terug te mogen roepen, uit de handel te mogen nemen of te mogen vernietigen;
 • de ander te veroordelen tot een schadevergoeding;
 • de ander te veroordelen tot openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op en onze experts beantwoorden graag uw vragen.

Terug naar het overzicht