Stel een vraag

Mag ik zakelijke computers die in gebruik zijn bij mijn medewerkers op fraude laten onderzoeken?

Heeft u sterke aanwijzingen en/of vermoedens dat een medewerker bij fraude of een andere misstand betrokken is? Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om de zakelijke computer die deze werknemer in gebruik heeft te onderzoeken. U moet als werkgever een gerechtvaardigd belang hebben bij het vaststellen van de waarheid en de te onderzoeken computer moet eigendom zijn van de organisatie. Er moet sprake zijn van een verdenking van strafbaar / laakbaar handelen of misbruik van de geautomatiseerde voorziening. Ook moet in uw bedrijfsreglement zijn vastgelegd dat u in geval van fraude digitaal onderzoek mag uitvoeren. Daarnaast moet worden bekeken of er een minder ingrijpende manier is om de fraude of diefstal op te lossen (proportionaliteit).

Mag een rapport van Hoffmann bij de aangifte bij de politie worden gevoegd?

Ja, een rapport mag bij de aangifte worden gevoegd. In veel gevallen scheelt dit de politie werk, omdat zij alleen de bevindingen van Hoffmann hoeft te controleren in plaats van het zelf helemaal uit te zoeken. Hierdoor krijgt uw aangifte meer aandacht en de juiste opvolging in de strafrechtketen.

Kan Hoffmann informatie krijgen over brankrekeningen en banksaldi?

Particuliere recherchebureaus hebben wettelijk gezien geen toegang tot bankgegevens. Uitzondering is als in een civiele procedure bankgegevens worden gevorderd en verkregen. Daarnaast kunnen we in sommige gevallen op basis van legitieme databases wel gegevens over vermogensbestanddelen en schulden achterhalen.

Moet Hoffmann de onderzochte personen altijd in kennis stellen?

Conform de privacygedragscode zijn wij altijd verplicht de onderzochte persoon te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ook moeten wij aangeven wie de opdrachtgever van het onderzoek is en waarom het is uitgevoerd. Meestal gebeurt dit na afronding van het onderzoek. In uitzonderlijke gevallen kan de melding worden uitgesteld. Bijvoorbeeld als er een reële kans op ernstige bedreigingen is of als er een strafrechtelijk onderzoek naar de onderzochte persoon loopt.

Leidt een interview altijd tot een bekentenis?

Elke betrokkene maakt zijn eigen afweging om mee te werken aan het onderzoek en het interview. Een interview met een betrokkene is altijd op basis van vrijwilligheid. Het is daarom enorm belangrijk dat een onderzoek is gebaseerd op feiten, omstandigheden, concrete signalen en eenduidige verklaringen. En het niet slechts afhankelijk is van de verklaring van de betrokkene.

Kan ik laten onderzoeken of iemand een strafblad heeft?

Particuliere recherchebureaus hebben geen inzage in het antecedentenregister van Justitie. Wel kan, bijvoorbeeld in het kader van een pre-employmentonderzoek, een Verklaring Omtrent Gedrag (VoG) worden opgevraagd door de kandidaat. Dit geeft een beperkt beeld, omdat deze wordt verstrekt op basis van de afweging of de in het verleden gepleegde strafbare feiten in relatie staan tot de werkzaamheden waarvoor de VoG wordt aangevraagd. Ook worden feiten waarvoor nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden, niet bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor feiten waarvoor de persoon, om welke reden dan ook, niet door justitie werd vervolgd. Wat wel kan, als daar een gerechtvaardigd belang voor is, is dat een onderzoek in openbare databases en het spreken van referenten informatie oplevert over iemands justitiële verleden.

Er is onderzoek naar mij gedaan, maar ik bestrijd de bevindingen. Hoe helpt Hoffmann mij?

Het komt voor dat recherchebureaus of het openbaar ministerie onderzoek verrichten waarbij de gerapporteerde onderzoeksresultaten vragen oproepen bij de betrokkenen. Wanneer u de bevindingen in het rapport betwist, hoeft u niet machteloos het proces af te wachten. Hoffmann kan u (en uw advocaat) ondersteunen met contra-expertise.

Onze rechercheurs zijn specialist in verschillende vakgebieden (administratief-forensisch, digitaal-forensisch, feitenonderzoek, et cetera). Zij toetsen het naar u verrichte onderzoek op de juistheid van de opgevoerde feiten, maar ook op punten als:

  1. Was het onderzoek rechtmatig?
  2. Zijn de onderzoekers bevoegd om onderzoek te doen?
  3. Zijn bewijsmiddelen rechtmatig verkregen, bijvoorbeeld volgens de geldende forensische voorwaarden?
  4. Zijn de ingezette middelen proportioneel en subsidiair?
  5. Was het onderzoek volledig, of is bijvoorbeeld om reden van tijd of kosten een te beperkt onderzoek verricht?
  6. Zijn alternatieve scenario's onderzocht?

Kan Hoffmann bewijs leveren dat is opgeslagen bij een bank, een telefonie-, internet- of e-mailprovider?

Informatie waarvan u niet de eigenaar bent, mogen we van rechtswege niet onderzoeken. U kunt de bank of provider via jurisprudentie dwingen om u de nodige informatie (bewijsmateriaal) te geven. Stel dat uw onderneming een valse factuur heeft betaald en het geld is overgemaakt naar een onbekend rekeningnummer. Of dat u bent gehackt vanaf een voor u onbekend IP-adres. In deze gevallen is de eigenaar van de rekening bij de bank bekend. De internetprovider weet welke klant het IP-adres gebruikte. Het is niet eenvoudig om die informatie te verkrijgen. Niettemin staan wij altijd voor u klaar om u te helpen de toedracht van het incident in kaart te brengen.

Wat doe ik als een medewerker ongewenst mijn e-mail meeleest?

Als iemand een e-mailbox ingaat, registreren de activiteitenlogboeken van verschillende programma’s en het besturingssysteem dat, als u die logboeken heeft geactiveerd. Welke sporen van de gebruiker achterblijven, hangt af van de ICT-infrastructuur en het gedrag van de gebruiker. Een onderzoek kan sporen blootleggen. In tachtig procent van de onderzoeken is het ongeoorloofd meelezen van e-mail door een gebruiker vast te stellen en te herleiden tot een natuurlijk persoon.

Hoe verzamelt Hoffmann digitaal onderzoeksmateriaal als ik aanwijzingen heb voor fraude door mijn systeembeheerder?

Systeembeheerders hebben volledige toegang tot uw kritieke systemen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Wanneer u aanwijzingen hebt voor fraude door één of meerdere systeembeheerders, kunnen zij als betrokkenen onderzocht worden. Wanneer er tijdens of na het onderzoek reden is om één of meerdere systeembeheerders te schorsen of te ontslaan, moet u rekening houden met het volgende:

  1. Uw systeembeheerder kan uit wrok kritieke systemen platleggen en bedrijfsinformatie kopiëren en/of vernietigen;
  2. Uw systeembeheerder heeft mogelijk als enige de kennis van uw ICT-infrastructuur. Het beheer van de ICT-infrastructuur moet worden overgedragen.


Onze digitaal rechercheurs zijn ervaren in het op een discrete manier boven water krijgen van onderzoeksmateriaal, meestal zonder tussenkomst van een systeembeheerder. Ze zijn daarnaast ervaren in het uitvoeren van de zogenoemde vertrek-systeembeheerderprocedure. Denk aan het dichtzetten van uw ICT-omgeving, zodat uw systeembeheerder geen verbinding meer met uw bedrijfsnetwerk kan maken.

Wat doe ik als ik vermoed dat een medewerker vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar de concurrent stuurt?

Activiteiten op computersystemen laten sporen achter. Een medewerker die bedrijfsinformatie van zijn laptop of van het bedrijfsnetwerk verzamelt en deze informatie verstuurt (bijvoorbeeld via de cloud of e-mail) laat sporen achter. Meestal in meerdere bronnen, op meerdere computersystemen.

Jaarlijks voeren onze digitaal onderzoekers tientallen onderzoeken uit naar het lekken van vertrouwelijke informatie. Zij zijn ervaren, kennen de werkwijze van de fraudeur en onderzoeken de fraude effectief en efficiënt

Ik heb een anoniem e-mailbericht ontvangen; is vast te stellen wie de afzender is?

Ja, meestal kunnen onze digitaal rechercheurs dit vaststellen. Zij hebben jarenlange ervaring met het onderzoeken van anonieme (digitale) berichten. En bekijken of de eigenschappen van de e-mail naar de afzender(s) leiden. Hiervoor hebben zij verschillende, succesvolle methodieken ontwikkeld. 

Uw vraag

Uw contactgegevens

Velden met een * zijn verplicht