Klachtenregeling Hoffmann

Hoffmann is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen binnen de wettelijke kaders te verrichten. Desalniettemin kan het zo zijn dat u als opdrachtgever een klacht wenst in te dienen.

In een dergelijk geval dient u als opdrachtgever uw klacht binnen zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden,  schriftelijk en met redenen omkleed te melden aan Hoffmann. Bij gebreke waarvan het recht tot klagen vervalt.

Hoffmann maakt een onderscheid tussen klachten over (1) kwaliteit van de diensten en (2) werkzaamheden van Hoffmann en gedragingen van medewerkers Hoffmann. Voor beide klachtensoorten heeft Hoffmann een aparte klachtenregeling

1. Klachtregeling kwaliteit van de diensten en werkzaamheden van Hoffmann

Uiteraard streven wij naar de hoogste klanttevredenheid en kwaliteit van onze dienstverlening. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval verzoeken wij u meteen contact met ons op te nemen. Wij zullen er direct alles aan doen om uw klacht tot tevredenheid op te lossen. Mocht u desondanks (nog) ontevreden zijn dan verzoeken u uw klacht op de onderstaande wijze in te dienen. Wij zien uw klacht als een kans om onze dienstverlening te blijven verbeteren.

Indienen klacht

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:

1. Per e-mail: stuur uw klacht per e-mail naar sales@hoffmann.nl.

2. Per post: stuur uw klacht per post naar:

Hoffmann BV

Luidsprekerstraat 10

1322 AX Almere

Termijn

Zorg dat u uw klacht binnen zes weken na het ontstaan van de klacht bij ons indient. Klachten die niet binnen deze termijn worden ingediend, worden niet door ons in behandeling genomen.

Benodigde gegevens

Om uw klacht zo goed als mogelijk te kunnen behandelen vragen wij u in uw klacht de volgende informatie te vermelden:

  • uw (bedrijfsnaam)naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • de oplossing die u wenst;
  • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Afhandeling klacht

Wij nemen iedere klacht serieus en beoordelen iedere klacht zorgvuldig. Bij de afhandeling van uw klacht hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • nadat wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging;

  • vervolgens ontvangt u uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht;

  • in de inhoudelijke reactie vermelden wij – indien wij de klacht gegrond achten – hoe wij de klacht hebben opgelost of zullen oplossen. Uiteraard geschiedt de oplossing van klachten altijd in samenspraak met u;

  • indien wij uw klacht niet gegrond acht zullen wij zij dat in onze reactie toelichten.

2. Klachtregeling over gedragingen van Hoffmann en/of haar medewerkers

Hoffmann voert op jaarbasis ruim 1.200 fraude- en integriteitsonderzoeken uit en conform de privacy gedragscode en het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onderdeel van het stelsel van waarborgen in de particuliere recherchebranche is een klacht- en beroepsmogelijkheid indien u meent dat in uw geval aanleiding is om aan te nemen dat niet conform het voornoemde is gewerkt.

Deze klachtregeling vindt u hier.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.