Klachtenregeling Hoffmann

Hoffmann voert op jaarbasis ruim 1.200 fraude- en integriteitsonderzoeken uit. Onderdeel van het stelsel van waarborgen in de particuliere recherchebranche is een klacht- en beroepsmogelijkheid.

Uiteraard streven wij naar de hoogste klanttevredenheid. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval verzoeken wij u meteen contact met ons op te nemen. Wij zullen er direct alles aan doen om uw klacht tot tevredenheid op te lossen. Mocht u desondanks (nog) ontevreden zijn dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling hieronder beschreven. Wij zien uw klacht als een kans om onze dienstverlening steeds te blijven verbeteren.

Hoffmann respecteert de uitspraken van de Commissie van Beroep en gebruikt deze om haar processen te verbeteren. We evalueren regelmatig samen met de onderzoekers om lering te trekken uit deze uitspraken.

Naast de mogelijkheid van het doen van klacht bij het betreffende recherchebureau is er een onafhankelijke Commissie van Beroep vanuit de Nederlandse Veiligheidsbranche waar de klager zich tot kan wenden.

Artikel 1 Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

 1. De organisatie: Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.;
 2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
 3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers dat in strijd is met de privacygedragscode;
 4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Hoffmann en haar medewerkers.

Artikel 3 Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens:
 • de naam en adres van de klager;
 • de datum;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Kosteloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst.

Artikel 7 Ministerie van Justitie en Veiligheid

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Artikel 8 Mondelinge behandelingsprocedure

 1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9 Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Beslissing

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 11 Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 12 Mededeling inzake de beroepsprocedure

Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur van de particuliere beveiligingsorganisatie kan een beroepsschrift worden ingediend bij de Commissie van Beroep van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De wijze van beroep is vastgelegd in het reglement van de Commissie van Beroep.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.