We zien vaak dat de termen ongewenst gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag als synoniemen worden gebruikt. Echter hierdoor ontstaat snel verwarring omdat ze beide toch echt een andere betekenis hebben. Ongewenst gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zijn beide termen die worden gebruikt om negatieve gedragingen te beschrijven. Maar er is een duidelijk verschil tussen de twee gedragingen. Ongewenst gedrag is gedrag dat als storend of hinderlijk wordt gezien, maar dat niet noodzakelijk de grenzen overschrijdt van wat sociaal of wettelijk acceptabel is. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten op het werk, roddelen of roddelverspreiding, ongepaste grappen die anderen beledigen. Helaas komen dit soort gedragingen zeer regelmatig voor op de werkvloer. Gedrag waarvan men zich niet bewust is dat het voorkomt of gedrag wat men al normaal is gaan vinden: “Als ik hier wil werken, moet ik dit accepteren, zo gaan we nou eenmaal met elkaar om…“ Vooral na de #MeToo-beweging is men kritischer gaan kijken naar het gedrag in organisaties en is het minder vanzelfsprekend geworden om ongewenst gedrag te accepteren als iets wat nu eenmaal bij een organisatie hoort.

Grensoverschrijdend gedrag betekenis

Grensoverschrijdend gedrag gaat verder dan alleen maar ongewenst gedrag en omvat gedrag dat de persoonlijke grenzen, waarden of rechten van anderen schendt. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: fysieke agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. Grensoverschrijdend gedrag is een gedraging die soms bewust, maar veelal ook onbewust, verstrekkende gevolgen hebben. Voor een individuele medewerker in de vorm van fysieke en mentale klachten, maar ook voor de gehele werkomgeving. In veel gevallen is dit zelfs terug te zien in de bedrijfsresultaten. Zorgen voor een veilige werkomgeving vormt niet voor niets de basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Het is essentieel om duidelijke grenzen te stellen en op te komen tegen grensoverschrijdend gedrag om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen. Vaak is er een prikkel nodig om de bewustwording te activeren dat het niet zo normaal is wat er gebeurt. Zo kan een nieuwe medewerker vraagtekens zetten bij bepaalde voorvallen en daar een melding van maken.

Nieuws: Hoffmann signaleert grote toename in ongewenst gedrag op de werkvloer

In september 2020 plaatsten we dit nieuwsartikel op de website met de inleiding:
De laatste tijd wordt Hoffmann weer veel ingeschakeld in onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. En dat laatste zó vaak, dat er wel sprake lijkt van een opleving van de #Metoo-meldingen. Uiteraard voeren wij in die zaken gedegen onderzoek uit, maar veel organisaties zouden ook gebaat zijn bij onze preventieve aanpak.

Hieruit blijkt dat het normenkader op dit gebied zich snel ontwikkelt. Immers: het verschil in ongewenst en grensoverschrijdend werd in het artikel nog niet gemaakt. Voor alle helderheid: Grensoverschrijdend gedrag is altijd ongewenst, terwijl ongewenst gedrag niet per se grensoverschrijdend hoeft te zijn.

Lees het artikel

Onze aanpak: onderzoek naar ongewenst of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Als u dan een melding van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ontvangt, dan kan Hoffmann een feitenonderzoek starten. Net als bij onze fraudeonderzoeken doen we dat grondig, discreet, kwalitatief, objectief en met de nodige sensibiliteit. Na een vrijblijvend intakegesprek met een van onze consultants wordt er een onderzoeksteam samengesteld dat direct aan de slag gaat. Wanneer de situatie erom vraagt start een ervaren onderzoeker samen met een gedragswetenschapper het onderzoek. Hiermee onderscheidt Hoffmann zich in de wereld van onderzoeksbureaus.

Waarom kiest Hoffmann voor deze aanpak?

 • Vanwege de gevoelige aard van de gesprekken met zowel de melder, de beschuldigde als overige betrokkenen.
 • Om de organisatie snel nazorg te kunnen bieden, onder meer met (individuele) gesprekken met onze gedragswetenschappers.
 • Om in een zo vroeg mogelijk stadium een preventief vervolg aan het onderzoek te geven gericht op de mens met de pijlers cultuur, structuur en beleid.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan advies hoe u om moet gaan met meldingen over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen

Na een misstand vragen veel organisaties zich af: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En nog belangrijker: Hoe kunnen we herhaling voorkomen? En nog beter: Wacht niet af tot er een situatie van ongewenst/grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar richt uw organisatie erop in dat u dit zo veel als mogelijk voorkomt.

Uiteraard kan Hoffmann u helpen met het opstellen en uitrollen van een gedrags- en een meldcode en/of het beschikbaar stellen van een externe vertrouwenspersoon. Maar Hoffmann gaat verder dan dat: wij kiezen voor een integrale aanpak van uw cultuur, structuur en beleid, en dat allemaal gericht op het meest waardevolle bezit van uw organisatie: de mens.

Als u de kans op ongewenst/grensoverschrijdend gedrag in uw organisatie zo veel als mogelijk wilt verkleinen is het van essentieel belang dat u o.a.:

 • Weet waar zich binnen uw organisatie kwetsbaarheden en risico’s voordoen.
 • Ongewenst en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maakt.
 • Kaders voor het opvolgen van meldingen beschikbaar heeft.
 • Gewenst gedrag bevordert.

Cultuur, structuur en beleid op het gebied van ongewenst gedrag

Wij bieden u inzicht in de cultuur en structuur van uw organisatie door te analyseren waar zich binnen uw organisatie kwetsbaarheden en risico’s voordoen. Dat doen we door in gesprek te gaan met medewerkers en management.

Als de huidige cultuur in kaart is gebracht wordt deze afgezet tegen de gewenste situatie. Op basis daarvan wordt met verschillende interventies verkend hoe de gewenste cultuurverandering tot stand kan worden gebracht.

Om de cultuur te bestendigen is het van belang de gewenste situatie zo concreet mogelijk te beschrijven in uw beleid. Ook hier kan Hoffmann een rol spelen, wij kunnen u helpen met uw beleid op te stellen, te optimaliseren of mee te denken over een gedragscode.

Whitepaper ongewenst gedrag op de werkvloer

Dit whitepaper schetst een beeld over een vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer, namelijk seksuele intimidatie. In de hoofdstukken wordt weergegeven waar de toename van het aantal meldingen vandaan komt, welke sociaal-psychologische aspecten hieraan ten grondslag liggen, op welke manier organisaties hier preventief mee aan de slag kunnen en wordt eveneens het belang van nauwkeurig onderzoek benadrukt.

Download de whitepaper

Training voor uw medewerkers

Doorgaans wordt de term sociale veiligheid al snel in mond genomen wanneer het gaat om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. En dat is volkomen terecht. Het een hangt zeer nauw samen met het ander. Sociale veiligheid is dan ook een belangrijk thema! Ruim de helft van onze onderzoeken bij organisaties heeft betrekking op ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Tegelijkertijd is dit een zeer lastig thema om op een veilige en open wijze bespreekbaar te maken.

Op basis van de jarenlange ervaring van onze onderzoekers en gedragswetenschappers heeft Hoffmann een manier ontwikkeld om het thema sociale veiligheid onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers. Sociale veiligheid betekent bij Hoffmann niet alleen het voorkomen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, maar ook het versterken van een veilige organisatiecultuur.

De training ‘sociale veiligheid’ van Hoffmann richt zich op zowel de theorie als de praktijk omtrent ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. Deze trainingen worden gegeven door onze gedragswetenschappers. Zij hebben ervaring in het onderzoeken van menselijk gedrag en het in kaart brengen van de cultuur en structuur van een organisatie. Vanuit deze ervaring denken zij vervolgens mee over hoe een organisatiecultuur veiliger kan worden en er een prettige sfeer op de werkvloer kan worden behouden.  

Omdat sociale veiligheid een gevoelig onderwerp is dat sterk samenhangt met de situatie waar de organisatie zich in bevindt, is de inhoud van elke training maatwerk. Wij stemmen het geheel af op uw behoefte, de doelgroep, huidige situatie, volwassenheid en organisatiecultuur.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Kennisdeling over sociale veiligheid (theorie);
 • Het bespreekbaar maken van sociale veiligheid;
 • Het definiëren en identificeren van (on)gewenst gedrag (begeleid door bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden en dilemmasessies);
 • Gesprekstechnieken; luisteren, uitpraten, vragen stellen, oordeelvrij communiceren;
 • De rol van leiderschap, machtsverhoudingen en hiërarchie.

Een training is een waardevolle stap richting verhoogde bewustwording onder uw medewerkers. Benieuwd? Ga in gesprek met één van onze gedragswetenschappers.

Meer informatie over de aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die we u kunnen bieden qua onderzoek naar of het voorkomen van ongewenst gedrag?

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl  

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Grensoverschrijdend of ongewenst gedrag op de werkvloer

left section

right section

Contact

Hoffmann voert onderzoeken naar ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer alleen uit in opdracht van organisaties. Het is niet mogelijk om ons als particulier in te huren. Afhankelijk van uw situatie adviseren we u om (wanneer mogelijk) het gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Een vertrouwenspersoon kan u adviseren over eventuele vervolgstappen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.