Al meer dan 60 jaar doet Hoffmann onderzoek naar fraude en ongewenste gedragingen. Onze onderzoekers zijn jaarlijks betrokken bij meer dan 1.000 onderzoeken; van een eenvoudige diefstal tot complexe onderzoeken waarbij sprake is van bijvoorbeeld corruptie, intimidatie, discriminatie, fraude, afpersing, maar ook onderzoeken naar meldingen over ongewenst en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Sinds een aantal jaar ziet Hoffmann een sterke stijging in het aantal onderzoeken naar meldingen over ongewenst en (seksueel) overschrijdend gedrag op de werkvloer in alle verschijningsvormen.

Verschillen aanpak onderzoek 

Als gevolg van deze trend heeft Hoffmann in de afgelopen jaren, specifiek voor de onderzoeken met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, een onderzoeksmethodiek ontwikkeld en doorontwikkeld. Bij de uitvoering van reguliere onderzoeken naar fraude is veelal de organisatie de benadeelde. Bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag is altijd de mens het slachtoffer. Onze onderzoeksmethodiek voor grensoverschrijdend gedrag is daarom gericht op de mens én op de organisatie. De belangen van alle betrokken partijen (melder, beschuldigde, organisatie) staan centraal en ons plan van aanpak is er daarom op gericht dat eenieder vertrouwen heeft dat zijn of haar belangen op een juiste manier gewogen worden. Centraal blijft staan dat onze onderzoeken om waarheidsvinding gaan. Klopt de melding? Wat is er precies gebeurd en waar blijkt dit uit? Met welke intentie vonden gedragingen plaats en hoe werd dit door de melder en de organisatie gepercipieerd.

Werkwijze aan de hand van protocol ongewenst gedrag

Wanneer de situatie erom vraagt wordt er gebruik gemaakt van de inzet van gedragswetenschappers bij de uitvoering van onderzoeken naar grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. De combinatie van een ervaren onderzoeker met een gedragswetenschapper is uniek in onze branche.

Ons team gedragswetenschappers

Team psychologen bij Hoffmann

De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van een speciaal daarvoor ontwikkeld protocol en zijn zo veel als mogelijk transparant waar dat kan, zonder daarbij het vertrouwen of de belangen van individuen te beschadigen. Het is niet altijd gezegd dat de afhandeling van een melding gebaat is bij de vaak gewenste volledige transparantie. 

In zowel een fraudeonderzoek als een onderzoek naar ongewenst gedrag levert Hoffmann een heldere rapportage op waarin we de bevindingen met betrekking tot de feiten relateren.  

Vaak hebben organisaties op voorhand de wens om de ontstane impact na een melding over grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden. De vanzelfsprekendheid om zelf, of onder begeleiding, met de beschuldigde in gesprek te gaan, staat vaak in schril contrast met de praktijk. In veel voorkomende gevallen is dat niet altijd wenselijk of verstandig. Soms is de impact rondom de melding al dusdanig dat het doen van een feitenonderzoek nodig is om maatregelen te kunnen treffen of is na de gesprekken met melder en beschuldigde niet duidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden. Nader onderzoek is dan toch nog noodzakelijk.

U kunt bij ons terecht voor:

Onze consultants grensoverschrijdend of ongewenst gedrag

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.