Sinds de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) op 23 oktober 2018 in werking is getreden, zijn bedrijfsgeheimen wettelijk beschermd. Inmiddels zijn er verschillende juridische procedures gevoerd over dit onderwerp. Wat wordt er ook alweer onder een bedrijfsgeheim verstaan? Wat zegt de rechtspraak erover? En wat kunt u doen als u een inbreuk vermoedt?

Wat is een bedrijfsgeheim?

Informatie is een bedrijfsgeheim in de zin van de WBB als die informatie:

  • geheim is in die zin dat zij niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is voor personen die zich met dit soort informatie bezighouden;
  • handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
  • u redelijke maatregelen hebt genomen om de informatie geheim te houden. Onder redelijke maatregelen kunnen technische en contractuele maatregelen vallen, zoals een geheimhoudingsbeding en concurrentiebeding.

Meer concreet kan een bedrijfsgeheim bijvoorbeeld zien op formules of recepten, technologische kennis of software, maar ook bijvoorbeeld op concepten, een marktstrategie, onderzoeksgegevens of een klantenbestand, mits aan de drie genoemde voorwaarden is voldaan.

Wanneer heeft u aan deze voorwaarden voldaan?

Uit de rechtspraak blijkt dat in de meeste zaken vrij gemakkelijk wordt aangenomen dat aan de eerste voorwaarde is voldaan. Uiteraard moet u kunnen onderbouwen dat er sprake is van een bedrijfsgeheim. Maar in de meeste gevallen zal het aan de andere partij zijn om te stellen en te bewijzen dat er sprake is van informatie die algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is.

Ook aan de tweede voorwaarde wordt vrij gemakkelijk voldaan, zo blijkt uit de rechtspraak. Als in het bedrijfsgeheim is geïnvesteerd met als doel om er een voorsprong op (toekomstige) concurrenten en/of winst mee te behalen, zal dit vaak al voldoende zijn.

Tot slot blijkt uit de rechtspraak dat u de laatste voorwaarde kunt afvinken als u technische en/of contractuele maatregelen hebt getroffen om uw bedrijfsgeheim te beschermen. Het gaat dan - uiteraard afhankelijk van het soort bedrijfsgeheim - bijvoorbeeld om fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen, zoals bewakingscamera’s, een kluis, encryptie en beveiligingssoftware. En om contractuele afspraken met uw personeel en zakenpartners, zoals NDA’s en concurrentie- en geheimhoudingsbedingen in uw arbeidsovereenkomsten.

Wat kunt u doen tegen inbreuken?

Daarvoor biedt de wet verschillende handhavingsmogelijkheden. De rechter kan op verzoek verschillende (voorlopige) maatregelen opleggen. Een bevel tot staking van of het verbod op het onrechtmatige gebruik of openbaarmaking van het bedrijfsgeheim ligt voor de hand. Daarnaast kan de rechter een verbod opleggen op de productie, handel en het gebruik van de inbreukmakende goederen. Ook kan de rechter inbreukmakende goederen terugroepen of bevelen tot vernietiging van de goederen. In alle gevallen kan de rechter een schadevergoeding toekennen.

Wat kunt u doen als u een inbreuk vermoedt?

Echter, in veel gevallen is het niet gelijk duidelijk of sprake is van een inbreuk en zult u uw vermoedens moeten laten onderzoeken. Bijvoorbeeld als u vermoedt dat een van uw oud-medewerkers uw bedrijfsgeheimen heeft meegenomen naar de concurrentie. U heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

Digitaal forensisch onderzoek

Een digitaal forensisch onderzoek binnen uw organisatie. Bij zo’n onderzoek wordt binnen uw systemen onderzocht welke activiteiten door wie zijn uitgevoerd en wordt bewijsmateriaal veiliggesteld. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, moet uw organisatie wel ‘forensic ready’ zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven dit niet. Zo bewaren veel bedrijven en systemen loggegevens vanuit kostenoverwegingen maar korte tijd. Als u evenwel zorgt dat uw 'logging’ voor langere tijd beschikbaar is, kunnen de onderzoekers achterhalen wie op welk moment bepaalde documenten heeft ingezien, gekopieerd, verstuurd en/of gewist. Daarmee is uw organisatie klaar voor een goed feitenonderzoek.

Bewijsbeslag

Een andere optie is om in het kader van een juridische procedure digitaal bewijsbeslag te leggen op de bedrijfsinformatie die bij de andere partij aanwezig is. Hiertoe kunt u overgaan als het digitaal forensisch onderzoek binnen uw eigen organisatie om wat voor reden dan ook niet mogelijk is of juist aanwijzingen heeft opgeleverd waaruit blijkt dat de betrokkene waarschijnlijk gegevens heeft meegenomen.. U heeft daarvoor toestemming nodig van een rechtbank. Uw advocaat zal daarvoor een verzoekschrift voor beslaglegging indienen, waarna de rechter dit verzoek toetst op rechtmatigheid. Bij toestemming zal de rechtbank aangeven op welke data specifiek beslag mag worden gelegd. Een deurwaarder voert vervolgens de feitelijke inbeslagname uit. Een digitaal rechercheur ondersteunt hem daarbij. 

Contractuele maatregelen

Tot slot: het belang van een waterdicht geheimhoudingsbeding en concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers blijft noodzakelijk. Deze bedingen zijn de redelijke maatregelen die u immers moet hebben genomen om informatie geheim te houden.

Overigens zien wij regelmatig dat een geheimhoudingsbeding uitsluitend het delen van bedrijfsinformatie met derden verbiedt. Als een (oud-)werknemer bedrijfsinformatie vervolgens verkrijgt of gebruikt, dan valt dit strikt genomen niet onder het geheimhoudingsbeding. In dat geval kan het lastig worden om een beroep te doen op de Wbb. Denk, met de Wbb in uw achterhoofd, dus goed aan de formulering van beperkende bedingen in arbeidsovereenkomsten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over forensic readiness? Informeer dan eens vrijblijvend naar ons forensic readiness adviestraject. Onze specialisten vertellen u er graag meer over. Ook als u vermoedt dat er inbreuk wordt gemaakt op uw bedrijfsgeheim(en) kunt u altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Wilt u meer weten over de juridische aspecten? Neem dan contact op met onze partner Lexence, Frank ter Huurne (f.ter.huurne@lexence.com, 06 1096 0633).

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.